Regulamin

1. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 • 1.1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 • 1.2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (tj. z dnia 10 maja 2018 roku, Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.);
 • 1.3. Kodeks postępowania cywilnego – ustawa z dnia z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego (tj. z dnia 14 czerwca 2018 roku, Dz.U. z 2018 r. poz. 1360 z późn. zm.);
 • 1.4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego encann.pl;
 • 1.5. Sklep internetowy (Sklep, Sprzedawca) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.encann.pl należący do firmy
  ENCANN sp. z o. o.
  ul. Nowy Świat 33/13
  00-029 Warszawa
  kontatk@encann.pl
  tel: 516 420 360
  NIP 8442366400
  za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 • 1.7. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
 • 1.8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy encann.pl a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 • 1.9. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000);
 • 1.10. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (tj. z dnia 9 marca 2017 roku, Dz.U. z 2017 r. poz. 683 z późn. zm.);
 • 1.11. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. z dnia 9 czerwca 2017 roku, Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.);
 • 1.12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

2. Postanowienia ogólne

 • 2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.encann.pl
 • 2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • 2.3. Sklep internetowy, działający pod adresem www.encann.pl, prowadzony jest przez Sprzedawcę
 • 2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
 • 2.4.1. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu internetowego;
 • 2.4.2. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
 • 2.5. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych: Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari lub Opera
 • 2.6. W celu korzystania ze Sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.
 • 2.7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.encann.pl.
 • 2.8. Zamieszczone na stronach sklepu ceny są jedynie zaproszeniem do składania zapytań w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Prezentowany katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny.

3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 • 3.1. Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
 • 3.1.1. podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
 • 3.1.2. dopuści się innych zachowań niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzących w dobre imię Sprzedawcy.
 • 3.2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Sklepu internetowego usługami, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 • 3.3. Dane osobowe wprowadzane przez Klienta w Sklepie internetowym przetwarzane są w zgodzie z wszystkimi przepisami regulującymi przetwarzanie danych osobowych, w tym w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000). Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są w zakładce Polityka Prywatności.
 • 3.4. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
 • 3.4.1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 • 3.4.2. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 • 3.4.3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
 • 3.4.4. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów,
 • 3.4.5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
 • 3.4.6. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 • 3.5. Sprzedawca posługuje się na swojej stronie internetowej plikami cookies. Klient może określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w swojej przeglądarce internetowej.
 • 3.6. Serwis Sklepu Internetowego umożliwia również komunikację ze Sprzedawcą. W tym celu niezbędne jest uzupełnienie odpowiednich pól w formularzu dostępnym w zakładce Kontakt i kliknięcie przycisku wyślij.

4. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 • 4.1. W celu złożenia Zamówienia w ramach Sklepu internetowego oraz zawarcia Umowy sprzedaży należy dokonać wyboru Towaru lub Towarów z aktualnej oferty Sprzedawcy. Wybór odbywa się poprzez kliknięcie na odsyłacz do danego Towaru, a następnie kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”. Po kliknięciu odsyłacza Koszyk zostanie przedstawione podsumowanie wybranych Towarów.
 • 4.2. Złożenie Zamówienia jest możliwe poprzez kliknięcie przycisku „Przejdź do kasy”.
 • 4.3. Następnie należy starannie wprowadzić swoje dane zgodnie z nazwami pól formularza.
 • 4.4. Należy również wybrać formę płatności poprzez zaznaczenie właściwej opcji, a także wyrazić akceptację dla regulaminu Sklepu internetowego oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 • 4.5. Kliknięcie przycisku „Kupuje i płacę” stanowi ostateczne potwierdzenie Zamówienia, a wprowadzone dane i dokonane wybory nie będą już podlegały modyfikacjom.
 • 4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią z jego treścią oraz treścią Regulaminu
 • 4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail wraz z numerem zamówienia, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 • 4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
 • 4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Zamówieniem i Regulaminem.

5. Dostawa

 • 5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Unii Europejskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia, z zastrzeżeniem, że do krajów innych niż Polska nie obowiązuje darmowa przesyłka, a cena przesyłki będzie ustalana indywidualnie, nawet jeśli w wyniku niedoskonałości systemu informatycznego sklepu, system wskazał przesyłkę jako “darmowa” przy dostawie poza terytorium Polski.
 • 5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem firmy Inpost, DPD lub UPS. Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
 • 5.3. Termin realizacji dostawy wynosi do 5 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia i dokonania płatności.
 • 5.4. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez potwierdzenia oraz specyfikacji zamówienia.

6. Ceny, metody płatności, dokumenty sprzedaży.

 • 6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek vat.
 • 6.2. Klient ma możliwość uiszczenia opłaty:
 • • przelewem na numer konta bankowego Sprzedawcy;
 • • za pomocą serwisu PayU lub za pobraniem.
 • 6.3. Do zamówień detalicznych domyślnie nie są dołączane paragony z kasy fiskalnej. Podstawą prawną umożliwiającą niedołączanie paragonów do przesyłek jest Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących tj. Dz.U. 2021 poz. 2442. Każdy Klient może otrzymać fakturę vat na życzenie. Informację o chęci otrzymania faktury vat należy zgłosić podczas składania zamówienia w “uwagach do zamówienia” lub zaznaczając odpowiednią opcję podczas realizacji zakupu w sklepie. Akceptując Regulamin, Klient wyraża zgodę na ewentualne otrzymanie faktury drogą elektroniczną (e-mail).
 • 6.4. Dostawa towarów odbywa się za pośrednictwem:
 • • Inpost,
 • •kurierem DPD
 • kurierem UPS (w indywiudalnych przypadkach, np wysyłka za granicę, po wcześniejszym uzgodnieniu ze Sprzedawcą).
 • 6.5. Płatności Klient dokonuje w wybrany przez siebie sposób:
 • • Z góry: tradycyjny przelew bankowy lub płatność elektroniczna dokonana za pośrednictwem operatora
  płatniczego (PayU),
 • • Za pobraniem, to jest gotówką lub kartą płatniczą podczas odbioru zamówienia,
 • • Z góry, przy pomocy płatności kartą płatniczą za pośrednictwem operatora płatniczego wskazanego wcześniej.
 • Wybór sposobu dostawy i płatności należy do Klienta podczas składania zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiednich opcji.

7. Prawo odstąpienia od umowy

 • 7.1. Klient ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży Towarów w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.
 • Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje konsumentowi w przypadku, gdy kupujący otworzył zapieczętowane opakowanie towaru, którego po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub względy higieniczne, podstawa prawna:
 • Art. 38. Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta: Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
 • 5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 • Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sprzedającego drogą mailową na adres sklep@encann.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia.
 • 7.2. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszt najtańszej opcji dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży dotarło do Sprzedawcy. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z zwrotem płatności.
 • 7.3. Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • 7.4 Zwrot towaru odbywa się na adres na terenie Polski, który zostanie podany Klientowi niezwłocznie po otrzymaniu informacji o chęci odstąpienia od umowy na ww. adres e-mail Sprzedawcy.

8. Reklamacje dotyczące Towarów

 • 8.1. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres sklep@encann.pl Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 • 8.2. W przypadku uszkodzenia produktu w transporcie, reklamacje są uwzględniane na podstawie sporządzenia protokołu uszkodzenia przesyłki wydanego przez podmiot doręczający przesyłkę. Klient powinien sprawdzić przesyłki przed odbiorem i w razie uzasadnionych obaw co do możliwości uszkodzenia zawartości zgłaszać je podmiotowi doręczającemu.

9. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 • 9.1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 • 9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
 • 9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient powinien zgłaszać mailowo pod adres sklep@encann.pl

10. Regulamin newslettera

 • 10.1. W przypadku wyrażania zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu na stronie encann.pl w celach marketingowych Sprzedawcy, w tym w szczególności na otrzymywanie komunikacji handlowej drogą elektroniczną (np. w formie newslettera) lub telefoniczną, Klientowi świadczona będzie usługa polegająca na okresowym wysyłaniu za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (adres e-mail), informacji w formie listu elektronicznego (e-mail), zwana dalej „Newsletterem”. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 • 10.2. Newsletter zawiera informacje o ofercie produktów Sprzedawcy, nowych produktach, aktualnych promocjach oraz inne wiadomości dotyczące Sprzedawcy oraz oferowanych przez niego produktów, w tym opinie, materiały prasowe, linki do stron zaprzyjaźnionych ze Sprzedawcą.
 • 10.3. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany uprzednio adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który wysyłany jest Newsletter lub zrezygnować z usługi Newsletter, wysyłając Sprzedawcy odpowiednie żądanie na adres email sklep@encann.pl.
 • 10.4. Reklamacje w sprawach dotyczących usługi Newsletter należy składać drogą elektroniczną na adres sklep@encann.pl.
 • 10.5. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres e-mail Klienta, opis przedmiotu reklamacji, w tym określenie żądania oraz jego uzasadnienie oraz podpis osoby składającej reklamację.
 • 10.6. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od ich otrzymania przez Sprzedawcę. O decyzji w przedmiocie reklamacji Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu.

11. Postanowienia końcowe

 • 11.1. Oleje CBD sprzedawane na stronie www.encann.pl są produktami kosmetycznymi przeznaczonymi do regeneracji błon śluzowych jamy ustnej. Informacje na kartach produktów o ilości CBD odnoszą się do przybliżonej zawartości substancji w określonej ilości produktu (najczęściej 1 kropla).
 • 11.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Kupujący jak i sprzedający w razie zaistnienia sporu zgadzają się na polubowne rozstrzygnięcie sporu przed przystąpieniem do sporu sądowego.
 • 11.3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 • 11.4. Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
 • 11.5. Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).
 • 11.6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawa o prawach konsumenta, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 • 11.7 Akceptując Regulamin, Kupujący potwierdza, że również zapoznał się i akceptuje Politykę Prywatności serwisu www.encann.pl. Odsyłacz do treści polityki prywatności znajduje się w stopce (u dołu) strony głównej, jak i każdej podstrony serwisu encann.pl.